Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Van der Kooij kozijnen gevestigd te Jellum

Artikel 1. Definities

1 De opdrachtnemer: van der Kooij kozijnen gevestigd te Jellum hegedyk 62

2 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, al dan niet in

het kader van diens bedrijf aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot

het verrichten van

werkzaamheden.

Artikel 2. Algemeen

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze mondelinge of schriftelijke

aanbiedingen alsmede aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens in

dien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Eventuele inkoop of

andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij

deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2 AI onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d., waarbij niet nadrukkelijk het

tegendeel

is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en behouden hun geldigheid

gedurende

30 dagen.

3 Ingeval de gedane aanbieding geen akkoord dan wel geen opdracht ten

gevolge heeft, is de opdrachtnemer bevoegd de voor de aanbieding

gemaakte kosten bij de opdrachtnemer in rekening te brengen.

4 Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, kleur, maten,

enzovoorts,

zomede gegevens in drukwerken, afbeeldingen en dergelijke

door de opdrachtnemer

bij de aanbieding verstrekt zijn bij benadering. Wanneer

echter de aanbieding

wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt,

is

de wederpartij

bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden. Kleine

afwijkingen

zijn geen belemmering voor betaling, noch een grond voor ontbinding

van de overeenkomst, noch geven zij een recht op schadevergoeding.

5 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel

van de opdrachtnemer binden deze laatste niet, zolang zij niet door hem

schriftelijk zijn bevestigd. Ondergeschikt personeel is in dit verband: alle

medewerkers

die geen procuratie hebben.

6 De opdrachtnemer staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het

doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet indien dat

doel aan de opdrachtnemer kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen

partijen is gebleken.

7 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever hem diensten te

leveren

die deugdelijk zijn.

Artikel 3. Aanvang werkzaamheden

In overleg met opdrachtgever vangt opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na de

opdracht met de werkzaamheden aan.

Artikel 4. Auteursrechten

1 Van tekeningen, beschrijvingen, kostenramingen, ontwikkelingsgegevens,

materialen,

monsters e.d. behoudt opdrachtnemer zich de eigendom voor,

die door de opdrachtnemer aan opdrachtgever worden geleverd of op welke

wijze dan ook ter beschikking

worden gesteld.

2 De opdrachtnemer mag het door de opdrachtgever opgegeven adres als zodanig

blijven beschouwen, totdat hem schriftelijk een nieuw adres is meegedeeld.

3 Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst

zijn eerst bindend voor partijen indien met bekwame spoed schriftelijk

door de opdrachtnemer bevestigd.

Artikel 5. Meer- en minderwerk

1 De opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en

gehouden

minderwerk op de aanneemsom in mindering te brengen.

2 Meerwerk houdt in: al hetgeen door de aannemer, hetzij op verzoek of last

van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe, dan

wel gewijzigde

voorschriften boven de in de aanneemovereenkomst uitdrukkelijk

vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt

geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in die overeenkomst

omschreven werkzaamheden

worden gepresenteerd. Minderwerk wordt

omgekeerd evenzo vastgesteld. Het bepaalde in artikel 7A: 1646 BW wordt

uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip

van afsluiting geldende prijzen.

2 Montage werkzaamheden worden tegen de (in de branche) gebruikelijke

tarieven uitgevoerd.

3 De opdrachtnemer kan de overeengekomen prijzen bindend voor de

opdrachtgever

verhogen.

4 Betaling van de eventuele meerprijs op grond van het in artikel 5 lid 2

bepaalde zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom.

5 De werkzaamheden worden of in daggeldwerk (regiewerk) of in aangenomen

werk uitgevoerd. Een en ander zoals schriftelijk in de overeenkomst is

vastgelegd.

6 De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders

is vermeld of overeengekomen.

7 De opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden én tussentijds

het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het

moment dat de opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald

voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer,

dan wel zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever

is zelf aansprakelijk voor de door deze vertraagde aflevering eventueel te

lijden schade. Ingeval opdrachtgever geen voorschot kan betalen dan wel

geen zekerheid voor de betaling wordt verschaft, is opdrachtnemer bevoegd

de overeenkomst

te ontbinden.

8 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de betaling van de te leveren

goederen

en diensten in termijnen te laten verlopen - zo nodig vermeerderd

met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, inclusief de eventueel

verschuldigde omzetbelasting. Bij de offerte zullen de in rekening te

brengen termijnen aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

9 Betaling van facturen dient plaats te vinden zonder enige korting binnen veertien

dagen na factuurdatum, ten kantore van opdrachtnemer of door middel

van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

De opdrachtgever is bij niet-volledige betaling in verzuim door het

verstrijken van voormelde (fatale) betalingstermijn. Indien de opdrachtgever in

verzuim is worden alle facturen onmiddellijk volledig opeisbaar.

10 20 Dagen na het verstrijken van de voormelde betalingstermijn zal de

opdrachtgever een rente van 11/4 % verschuldigd zijn. Tevens zal de

opdrachtgever

na eerste schriftelijke herinnering of aanmaning als buitengerechtelijke

kosten verschuldigd zijn een bedrag te berekenen naar het

gebruikelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met

een minimum van . 45,-- en voorts minimaal als hierna in lid 12 vermeld.

11 Bij niet tijdige betaling van een of meer facturen zal de opdrachtnemer bij

latere

leveringen

en/of diensten contante betaling dan wel voorschotbetaling

kunnen verlangen.

12 Het incassotarief bedraagt in ieder geval:

over de eerste . 3.400,--: 15%.

over het meerdere tot . 6.800,--: 10%.

over het meerdere tot . 15.900,--: 8%.

over het meerdere tot . 63.500,--: 5%.

over het meerdere: 3%.

13 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van

alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die

het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling

betrekking

heeft op een latere

factuur.

Artikel 7. Levertijden

1 De levertijden zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor de opdrachtnemer

geen beletselen zijn de goederen te leveren en dat er geen beletselen

zijn voor de aan-/opdrachtnemer het werk ter hand te nemen.

2 Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen,

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering

van onze diensten dienen wij, de opdrachtnemer, derhalve schriftelijk in

gebreke

te worden gesteld.

3 Levering in gedeelten geeft de opdrachtgever geen recht ontbinding van de

overeenkomst

te vorderen, dan wel de overeengekomen betaling geheel of

gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

4 Wanneer de bestelde goederen na het verstrijken van de levertijd niet door

de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en

risico te zijner beschikking opgeslagen.

5 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen wordt deze

na schriftelijke mededeling van de opdrachtnemer verlengd, indien en voor

zover door omstandigheden, die buiten de risicosfeer van de opdrachtnemer

Algemene voorwaarden

liggen, stagnatie optreedt. Onder zodanige omstandigheden zijn begrepen:

weer, staking,

uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar en andere omstandigheden

die als overmacht kunnen worden aangemerkt. Een dergelijke overschrijding

van de oorspronkelijke levertijd geeft de opdrachtgever geen enkel recht tot

het vorderen en van schadevergoeding, tot het weigeren van de goederen of

diensten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8. Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door ons wordt aangegeven. Wenst de

opdrachtgever de goederen anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan

verbonden voor diens rekening. Het vervoer wordt alleen dan verzekerd,

indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk als zodanig voor zijn rekening heeft

verzocht.

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtnemer

1 De opdrachtnemer dient het door hem uit te voeren werk goed en deugdelijk

en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd, naar de aangegeven maten van de

tekening en hetgeen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is overeengekomen.

3 De opdrachtnemer aanvaardt de opdracht onder voorbehoud, dat de voor

het plan vereiste vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en toewijzingen

tijdig worden verleend.

Artikel 10. Uitbesteding werk

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opgedragen werkzaamheden uit

te besteden.

Artikel 11. Montage zonwering

1 Indien onze offerte, betreffende zonwering montage inhoudt, dan wordt daaronder

verstaan de montage op hout of aanwezige spijkerlijsten.

2 Zo de montage dient te geschieden op beton, metselwerk, ijzer of overige

niet in het vorige lid van dit artikel vermeld, dan worden de kosten daarvan

als meerwerk in rekening gebracht. Zo ook de kosten van eventueel metsel-,

hak-, en breekwerk, steigerbouw.

3 Vertraging bij uitvoering van de montage, ontstaan, tengevolge van niet tijdige-,

onvakkundige- of bouwvoorbereiding heeft een meerprijs tot gevolg.

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever

1 De opdrachtgever zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken

over:

- de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen,

zoals de voor het plan vereiste vergunningen, ontheffingen en beschikkingen,

een en ander op aanwijzing van de opdrachtnemer;

- het gebouw, het terrein, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd:

- voldoende gelegenheid voor aanvoer en/of afvoer van bouwstoffen, materialen

en werktuigen.

2 Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht, zonder aanspraak

op vergoeding, water en elektriciteit ter beschikking te stellen. Tevens

dient de opdrachtgever

voor opslagruimte voor materialen en hijsmateriaal,

zorg te dragen. Een en ander voor zover de opdrachtnemer te kennen heeft

gegeven behoefte aan opslagruimte

te hebben.

3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen of de uitvoering

van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is

hij aansprakelijk voor:

a. niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering;

b. levering van ondeugdelijke materialen;

en kan de opdrachtnemer hiervoor en/of eventueel hieruit voortvloeiende

schade

niet aansprakelijk worden gehouden.

4 Indien blijkt, dat voor het leveren van goede en deugdelijke werkzaamheden

meer arbeid en materiaal moet worden besteed dan bij het aanvaarden van

de opdracht redelijkerwijs was te voorzien, zal de opdrachtnemer de

opdrachtgever

daarvan onmiddellijk in kennis stellen. De meerdere kosten

komen in dat geval voor de opdrachtgever

en zullen aan de opdrachtnemer

worden vergoed.

5 Indien de opdrachtnemer als gevolg van niet tijdig aanbrengen van elektrische,

sanitaire, verwarmings- of andere installaties met de opdracht niet verder

kan, met als gevolg dat hij genoodzaakt is op een later tijdstip terug te

komen om alsnog de opdracht te voltooien, zal de opdrachtgever hem de

daardoor te maken extra kosten vergoeden.

6 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer binnen een redelijke termijn,

doch uiterlijk twee weken, voor de datum waarop volgens de overeenkomst

de werkzaamheden

een aanvang zouden nemen, te waarschuwen wanneer

de opdrachtnemer

zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan

aanvangen. Ingeval de opdrachtgever nalaat tijdig, zoals hiervoor is

omschreven,

de opdrachtnemer te waarschuwen dat de werkzaamheden niet

op het afgesproken

tijdstip kunnen aanvangen, is de opdrachtgever verplicht

de niet gewerkte dagen aan de opdrachtnemer

te vergoeden overeenkomstig

het afgesproken tarief.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1 Wanneer de maatopname is verzorgd door opdrachtgever zijn de risico’s

inzake maatverschillen (in de ruimste zin des woord) voor rekening van

opdrachtgever.

2 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, veroorzaakt

door opdrachtgever aangewezen derden.

3 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend

met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering

van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt

tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot het vorenstaande

heeft verzekerd, dan wel indien opdrachtnemer geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering

heeft afgesloten,

tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer

met een praktijk als onderhavige opdrachtnemer zich pleegt te

verzekeren.

4 De opdrachtnemer is, behoudens het navolgende dan wel indien schriftelijk

anders is bepaald, niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door

handelen of nalaten van hulp of andere personen en/of zaken welke door

de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken,

zoals toeleveranciers en werknemers.

Opdrachtnemer zal uitsluitend aansprakelijk

zijn voor schade als bedoeld in de eerste volzin tot een bedrag per

gebeurtenis van maximaal vijf maal het factuurbedrag

betrekking hebbende

op de werkzaamheden

waarbij de schade zich heeft voorgedaan.

5 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren

waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de

afnemer voortvloeiende kosten en schade door de opdrachtgever te worden

vergoed.

6 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens niet- of niet behoorlijke

nakoming

van door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is beperkt tot

hetzij:

- alsnog presteren;

- het ondeugdelijk geleverde of vervaardigde te herstellen.

De opdrachtgever heeft tevens de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden

onder de verplichting de verrichte werkzaamheden en/of de deugdelijk

geleverde materialen aan opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 14. Reclames/Garantie

1 Voor de geleverde goederen strekt de garantie zich in het algemeen niet verder

uit dan tot het gratis leveren van nieuwe goederen, voor verkochte en

geleverde goederen

met fabrieksgarantie gelden slechts de door de fabriek

gestelde garantievoorwaarden.

2 Het inroepen van de garantie kan voor de opdrachtgever geen reden zijn

om zijn betalingsverplichtingen niet na te komen.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

1 Zolang de opdrachtnemer geen volledige betaling ter zake van een overeenkomst

van partijen met betrekking tot uitvoering van werk of de koop/verkoop

van goederen

heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt,

hetzij onverwerkt,

eigendom van opdrachtnemer.

2 Indien de opdrachtgever enige verplichting, voortvloeiende uit de tussen partijen

gesloten

overeenkomst niet nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd de

goederen, al dan niet verwerkt terug te nemen, zonder dat een nadere ingebrekestelling

nodig is.

Artikel 16. Annulering of schorsing van de opdracht

1 De opdrachtgever is bevoegd de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren.

2 De opdrachtgever is tevens bevoegd de uitvoering tijdelijk of gedeeltelijk stil

te leggen.

3 In beide gevallen heeft de opdrachtnemer het recht op volledige schadeloosstelling.

De winstderving wordt daarbij bepaald op tien procent (10%) vermeerderd

met omzetbelasting. Laatste volzin geldt niet ingeval er sprake is

van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever.

Artikel 17. Oplevering van het werk

1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop de

opdrachtnemer

dit de opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling heeft

medegedeeld.

2 De bij de oplevering geconstateerde gebreken dienen binnen 30 dagen na

de oplevering

schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen wordt deze

na schriftelijke mededeling van de opdrachtnemer verlengd, indien en voor

zover door omstandigheden, die buiten de risicosfeer van de opdrachtnemer

liggen, stagnatie optreedt. Onder zodanige omstandigheden zijn begrepen:

weer, staking,

uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar en andere omstandigheden

die als overmacht kunnen worden aangemerkt. Een dergelijke overschrijding

van de oorspronkelijke levertijd geeft de opdrachtgever geen enkel recht tot

het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van de goederen of

diensten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

1 Eventuele geschillen over alle verbintenissen en rechtsvorderingen welke uit

de overeenkomst voortvloeien zullen naar gelang de absolute bevoegdheid

in eerste instantie worden berecht door de relatief bevoegde Kantonrechter,

althans de Arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarin het

bedrijf

van de opdrachtnemer is gevestigd. De opdrachtgever wordt in de

gelegenheid gesteld binnen een maand nadat de opdrachtnemer zich schriftelijk

op dit beding heeft beroepen ter beslechting van het geschil alsnog de

volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

2 Bij eventuele verschillen in de Nederlandse en een tekst van deze voorwaarden

in een andere taal heeft de Nederlandse tekst voorrang